Kallelse till Årsmöte 2023

Föreningen för Lotsbåten ILSE kallar till Årsmöte

Söndagen 22.01. 2023  / kl. 15:00

 OBS  !!!   Vi byter Plats för Årsmöte !!!

 Ny Plats :   >>>> 

Fjällbackaservice Nestorsvägen 2,  457 40 Fjällbacka , „ Röda Rummet

  >>> OBS ⚠  Plats byte  !!!!!

 

 Dagordning

 

1       Mötet öppnas

2       Deltagarlista och röstlängd

3       Val av mötesordförande och sekreterare

4       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5       Godkännande av Kallelse

6       Godkännande av Dagordning

7       Styrelsens Verksamhetsberättelse

8       Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9       Revisionsberättelse

10      Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

11      Verksamhetsplan för 2023

12      Val av ordförande för en tid av 1 år

13      Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

14      Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

15      Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av 1 år

16      Övriga frågor

17      Mötet avslutas.

 

Jurgen Wickert

Ordförande