Föreningen för Lotsbåten ILSE kallar till Årsmöte 2024

 

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar till Årsmöte

Söndagen 18.02. 2024  / kl. 15:00

 Plats : Fjällbacka Service , Röda Rummet

 

 

Dagordning

 

1               Mötet öppnas

2               Deltagarlista och röstlängd

3               Val av mötesordförande och sekreterare

4               Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5               Godkännande av Kallelse

6               Godkännande av Dagordning

7               Styrelsens Verksamhetsberättelse

8               Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9               Revisionsberättelse

10              Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

11              Verksamhetsplan för 2024

12              Val av ordförande för en tid av 1 år

13              Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

14              Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

15              Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av       1 år

16              Övriga frågor

17              Mötet avslutas.

 

 

OBS !   Bara  medlemmar som har betald årsavgift för 2024 har  rösträtt !!

 

Jurgen Wickert
Ordförande

2024-01-17