Kallelse till Årsmöte 2021

 

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar till Årsmöte 2021

Lördagen 19/6 kl 15.00

Beroende på coronaläget hålls mötet digitalt

 

Login from kl 14.50. Kopiera länken:

Click here to join the meeting

Om problem uppstår kontakta Jürgen Wickert  070  303 27 40

 

 

Dagordning

1       Mötet öppnas

2       Deltagarlista och röstlängd

3       Val av mötesordförande och sekreterare

4       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5       Godkännande av Kallelse

6       Godkännande av Dagordning

7       Styrelsens Verksamhetsberättelse

8       Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9       Revisionsberättelse

10      Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

11      Verksamhetsplan för 2021

12      Medlemsavgift 2022

13      Val av ordförande för en tid av 1 år

14      Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

15      Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

16      Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av           1 år

17      Presentation av nya ägarna

18      Övriga frågor

19      Mötet avslutas.