Föreningen för Lotsbåten ILSE kallar till Årsmöte

 

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar till Årsmöte
Söndagen 8 mars 2020 Klockan 15.00
Sjöräddningens lokaler, Gamla Brandstationen Fjällbacka

Dagordning:
1 Mötet öppnas
2 Närvarolista och röstlängd
3 Val av mötesordförande
4 Val av sekreterare
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
6 Godkännande av Kallelse
7 Godkännande av Dagordning
8 Styrelsens Verksamhetsberättelse
9 Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning
10 Revisionsberättelse
11 Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
12 Medlemsavgifter för 2021
13 Verksamhetsplan för 2020
14 Val av ordförande för en tid av 1 år
15 Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år
16 Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år
17 Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av 1 år
18 Övriga frågor
19 Mötet avslutas

Paul Kuuse
Ordf.